Algemene voorwaarden


Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Kuijpers Zonweringen en Rolluiken

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen met Kuijpers Zonweringen en Rolluiken. Afwijking en beperking van deze algemene voorwaarden alsmede aanvulling op de algemene voorwaarden is slechts geldig indien de afwijking, beperking of aanvulling uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
1.2 In deze voorwaarden wordt de contractpartij of afnemer van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken aangeduid als ‘afnemer’.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke. Kuijpers Zonweringen en Rolluiken mag uitgaan van de juistheid van deze door afnemer verstrekte informatie.
2.2 Kuijpers Zonweringen en Rolluiken heeft het recht indien de opdracht niet aan haar wordt gegund, alle kosten welke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen bij afnemer.
2.3 De opgegeven prijzen gelden voor levering van uit werkplaats, exclusief btw, tenzij anders vermeld. Prijzen worden uitgedrukt in Euro’s.
2.4 De inhoud van folders, drukwerken en dergelijke binden Kuijpers Zonweringen en Rolluiken niet.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door Kuijpers Zonweringen en Rolluiken.
3.2 Wijziging van of aanvullingen op een bestaande overeenkomst binden Kuijpers Zonweringen en Rolluiken niet dan na toezending van een schriftelijke bevestiging hiervan door Kuijpers Zonweringen en Rolluiken aan afnemer.
3.3 Kuijpers Zonweringen en Rolluiken is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten uit te voeren.

Artikel 4. Levertijd en leverplaats
4.1 Levering geschiedt, ook in geval montage overeengekomen is, vanaf werkplaats van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken.
4.2 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken en deze de overeengekomen (deel) betaling heeft ontvangen. In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.
4.3 Op de afnemer rust een afnameplicht.
4.4 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Kuijpers Zonweringen en Rolluiken kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan slechts aanspraak geven op schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
5.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Kuijpers Zonweringen en Rolluiken het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
5.2 Daarnaast heeft Kuijpers Zonweringen en Rolluiken het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
5.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken liggen, wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan het niet of niet tijdig voldoen door Kuijpers Zonweringen en Rolluiken aan hun verplichtingen door brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden.
5.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt door omstandigheden die binnen de invloedssfeer van afnemer liggen wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden waarbij Kuijpers Zonweringen en Rolluiken recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
5.5 Als Kuijpers Zonweringen en Rolluiken haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs van het reeds verrichte werk en op vergoeding van de reeds door haar gemaakte kosten.

Artikel 6. Prijswijziging
6.1 De overeengekomen prijzen zijn geldend op de dag van offerte.
6.2 Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden, is Kuijpers Zonweringen en Rolluiken bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies, belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.
6.3 Blijken door of vanwege afnemer verstrekte inlichtingen, waarop Kuijpers Zonweringen en Rolluiken bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuiste of onvolledig, dan kan Kuijpers Zonweringen en Rolluiken naar haar keuze de hieruit voor haar voortvloeiende extra kosten aan afnemer in rekening brengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.

Artikel 7. Betaling
7.1 Alle betalingen geschieden op door de Kuijpers Zonweringen en Rolluiken aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn(en).
7.2 Indien er sprake is van schuldeiserverzuim als bedoeld in art 6:58 BW en volgende is Kuijpers Zonweringen en Rolluiken gerechtigd tot facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen, dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.
7.3 Verrekening van een tegenvordering met hetgeen aan Kuijpers Zonweringen en Rolluiken verschuldigd is, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering opeisbaar is en in rechte onherroepelijk is vastgesteld, dan wel uitdrukkelijk door Kuijpers Zonweringen en Rolluiken is erkend.
7.4 Wanneer de betaling niet tijdig overeenkomstig de termijn(en) heeft plaatsgevonden ,is Kuijpers Zonweringen en Rolluiken gerechtigd aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen vanaf de factuurdatum tot het moment van volledige voldoening. Deze vergoeding is gelijk aan de wettelijke rente +2%.
7.5 Kuijpers Zonweringen en Rolluiken is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom.
7.6 Zaken van afnemer die Kuijpers Zonweringen en Rolluiken ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins onder zich heeft, hoeft Kuijpers Zonweringen en Rolluiken niet eerder aan afnemer af te geven dan nadat afnemer al hetgeen hij uit welken hoofde ook aan Kuijpers Zonweringen en Rolluiken verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Garantie
8.1 Er wordt een garantie verstrekt op buitenzonweringen en binnenzonweringen gedurende een periode van 2 jaar na levering. Garantie op een motorische gedeelte van somfy is 5 jaar en Becker 2 jaar en op elektronische besturings- en bedieningscomponenten betreft een periode van 1 jaar. Goede werking is niet gegarandeerd indien montage/reparaties/onderhoud niet door Kuijpers Zonweringen en Rolluiken is uitgevoerd.
8.2 Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud, door afnemer of derden, of die welke zich voordoen na wijziging, onderhoud of reparatie door afnemer of derden aangebracht, vallen buiten de garantie.
8.3 Afnemer dient te allen tijde Kuijpers Zonweringen en Rolluiken de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Afnemer kan slechts na schriftelijke toestemming van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Kuijpers Zonweringen en Rolluiken zal als dan aan de afnemer de kosten voor de uitvoering door deze derde vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor Kuijpers Zonweringen en Rolluiken ermee gemoeid zou zijn indien Kuijpers Zonweringen en Rolluiken zelf de noodzakelijke herstelwerkzaamheden had uitgevoerd.
8.4 De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Kuijpers Zonweringen en Rolluiken – zowel financieel als anderszins – heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
8.5 De afnemer wordt op de onderstaande, door afnemer geaccepteerde, producteigenschappen geattendeerd: Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijv. wafel- of visgraatpatroon).

Artikel 9. Melding klachten
9.1 Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij in de garantietermijn niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Kuijpers Zonweringen en Rolluiken ter zake schriftelijk heeft gereclameerd, waarbij hij aan Kuijpers Zonweringen en Rolluiken schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
9.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend
9.3 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of Kuijpers Zonweringen en Rolluiken niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Kuijpers Zonweringen en Rolluiken richt, zal hij te allen tijde eerst Kuijpers Zonweringen en Rolluiken schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
10.2 Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Kuijpers Zonweringen en Rolluiken is tegenover de afnemer slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende in acht genomen waren.
11.2 De totale aansprakelijkheid van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken wordt gedekt, vermeerderd met het eigen risico.
11.3 Aansprakelijkheid van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken voor indirecte schade waaronder, maar niet alleen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de afnemer, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd onder lid 2 en 3 van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
11.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Kuijpers Zonweringen en Rolluiken zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
11.5 Kuijpers Zonweringen en Rolluiken is nimmer aansprakelijk indien Afnemer en/of derden veranderingen heeft/hebben aangebracht in het door Kuijpers Zonweringen en Rolluiken geleverde, inclusief het verrichten van reparatie door Afnemer en/of derden c.q. Afnemer de adviezen van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken niet opvolgt/heeft opgevolgd.

Artikel 12. Rechten van industriële en intellectuele eigendom
12.1 Tenzij anders is overeengekomen behoudt Kuijpers Zonweringen en Rolluiken de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Kuijpers Zonweringen en Rolluiken te retourneren, op straffe van een boete van € 450 per dag.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 De eigendom van te leveren zaken gaat niet eerder op afnemer over dan nadat deze al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken aan deze verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 14. Werkruimte
14.1 Indien Kuijpers Zonweringen en Rolluiken haar producten voor afnemer monteert moet afnemer er voor zorgdragen dat de omgeving waar de producten moeten worden gemonteerd voldoende ontruimd zijn zodat er genoeg werkruimte is ontstaan voor Kuijpers Zonweringen en Rolluiken om haar producten te monteren. Indien de omgeving niet voldoende is ontruimd naar mening van Kuijpers Zonweringen en Rolluiken dan zal op kosten en risico van afnemer de omgeving ontruimen of de montage kunnen weigeren zonder dat afnemer het recht heeft op vermindering van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 15. Afwijkingen
15.1 Indien bepalingen in de overeenkomst afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen uit deze algemene bepalingen.

Artikel 16. Geschillen; toepasselijk recht
16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing
16.2 Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Alkmaar.